Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Hanteringstider och ärendeflöde i NVDB 2016

Här redovisar vi ärendeflödet för perioden 1 januari - 31 december 2016 samt hur stor andel av de ärenden som checkats in i NVDB under samma period som klarar angiven ledtid för respektive leveranstyp. 

Leveranserna som kommer in till NVDB delas in i olika typer beroende på innehåll:

  • Basleverans - Leverans som är ordinarie ajourhållning av bil- och cykelvägar med tillhörande företeelser.
  • Specialleverans - Initial leverans av cykelnät. Stora och omfattande rättningar på befintligt bil- eller cykelnät.
  • Dataleverans i xml-format - Ordinarie ajourhållning eller initial leverans av bil-, cykel- eller gångvägar med tillhörande företeelser.
  • Kundrapporterad avvikelse - Leverans av upplevt fel eller brist i NVDBs databas.

Följande hanteringstider gällde 2016:

Basleverans inom 30 arbetsdagar
Specialleverans inom 60 arbetsdagar
Dataleverans i xml-format inom 5 arbetsdagar
Kundrapporterad avvikelse inom 30 arbetsdagar


Eventuella synpunkter eller frågor skickas till indatastod@trafikverket.se 

Hanterade ärenden, 1/8 - 31/10 2016
 Typ av leverans Totalt   Bas   Bas - varav kommun   Special  

XML 

  Kundrapporterad avvikelse
Mottagna ärenden  2088    730    375    430    755    173
Incheckade ärenden  1359    444    188    323    466    126
Avslutade ärenden utan åtgärd  385    145    103    13    182    45
Andel incheckade ärenden som klarar ledtid i %      70%   61%     92%    94%     75%
Hanterade ärenden, 1/1 - 31/12 2016
 Typ av leverans Totalt   Bas   Bas - varav kommun   Special  

XML 

  Kundrapporterad avvikelse
Mottagna ärenden  7923    2711    1448   1880    2596    736
Incheckade ärenden  5045    1348    485   1473    1739    485
Avslutade ärenden utan åtgärd  1417    430    259    106    740    141
Andel incheckade ärenden som klarar ledtid i %      61%   61%     93%     93%    84%

Mottagna ärenden - Alla ärenden som vi hanterar finns inte med här idag. Vi kommer att göra en justering i början av nästa år så att ett mer korrekt värde kan anges.

Incheckade ärenden - ärenden som är registrerade i databasen och sen avslutade.

Avslutade ärenden utan åtgärd kan vara -

  • att databasen redan är uppdaterad
  • att flera små ärenden hanterats i ett gemensamt ärende
  • XML-filer som inte är godkända

Bas - varav kommun - delmängd av de redovisade basärendena där kommunen är dataleverantör.