Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Allt snabbare förändringar ställer krav på NVDB

Nationell vägdatabas (NVDB) används av Trafikverket, skogsindustrin, kommunerna, Lantmäteriet och Transportstyrelsen men också av många externa kunder. För att få veta hur NVDB uppfattas och kan bli bättre har Trafikverket nu låtit göra en djupstudie med fokus på kvalitén. Totalt gjordes 42 kvalitativa intervjuer över telefon.

 -Vi vill tacka alla som ställt upp och svarat på våra frågor, säger projektledare Yngve Elfwing. Era synpunkter är väldigt värdefulla och de får ett stort inflytande på den fortsatta utvecklingen av NVDB.

Några återkommande synpunkter är att man vill att information om arbetsrutiner och data ska förbättras. De som intervjuades vill ha kortare ledtider för leverans och uppdatering av data. Man efterfrågar också ett fullständigt gång- och cykelnät. Överlag svarar kunderna att NVDB:s kvalitet blivit mycket bättre under de senaste åren.

Ajourhållning av vägdata
När det gäller ajourhållning av vägdata tycker kunderna bl.a. att de kommunala och enskilda vägarna släpar efter när det gäller inrapportering av nya vägar. Det tar också för lång tid innan förändringar kommer in och fel rättas till. Nya vägar bör registreras långt innan de öppnas för trafik. För att möta bristerna inom ajourhållningen jobbar Trafikverket bl.a. med dessa åtgärder:

  • Se över och förbättra arbetssättet kring hantering av indataleveranser och ajourhållning av vägdata.
  • Stödet till indataleverantörerna samt rutiner och IT-stöd hos Trafikverket ska förbättras.
  • Ett projekt pågår under 2013-2014 för att synkronisera NVDB:s vägnät med Lantmäteriets geometrier för enskilda vägar.
  • Rutiner och arbetssätt ska tas fram för att ta in statliga cykelvägar i NVDB under 2013.
  • Trafikverket tar även fram regler för hur gångvägar ska hanteras inom NVDB.
  • Företeelsetyperna ska ses över.
  • Internt inom Trafikverket pågår ett projekt för att förbättra ledtiderna för vägdata: det ska bli tydligt kring vad som ska levereras och när det ska ske.

 

Avvikelsehantering
Avvikelsehanteringen är viktig för att snabbt kunna åtgärda fel och brister. Många tycker att det är otydligt kring vad en avvikelserapport ska innehålla, hur den ska levereras och till vem.  NVDB på webb 2012 är ett inrapporteringsverktyg som nyligen driftsatts. Trafikverket går nu ut med ny information om verktyget. Särskild information ska lämnas till navigationsföretagen som ofta får in uppgifter om avvikelser.

Leverans till kund
För kunder som hämtar sina vägdata via Lastkajen planeras förbättringar så att innehållet blir mer skräddarsytt enligt kundens önskemål. Information om leveransens innehåll och produktens användning ska förbättras.

Information
Kunderna efterfrågar mer information och stöd för att data ska hämtas, lämnas och användas på rätt sätt. En mängd åtgärder planeras eller är redan igång. Bl. a ska samråd med NVDB:s parter genomföras regelbundet. Hemsidan (www.nvdb.se) ska ses över och förbättras.

Kundstöd
Inom kundstöd ser många ett behov av specialister som kan svara på specifika frågor, man efterfrågar ett ökat stöd för att kunna utnyttja NVDB bättre. Trafikverket ska nu utreda tillgång och efterfrågan på specialiststöd. Produktpaketen ska ses över och stöd och support tydliggöras. Inom Trafikverket pågår ett projekt för att ta fram en webbingång för externa kunder på www.trafikverket.se. Syftet är att bidra till att öka antalet tjänster på den externa marknaden som använder NVDB:s data.

Framtida behov
När det gäller framtiden tror många kunder att allt högre krav är att vänta på att data ska vara aktuella. Det leder till krav på snabbare uppdatering av nya vägar och dess egenskaper samt korrigering av fel. Kommande vägar måste vara tillgängliga i vägdata i god tid innan de öppnas för trafik. Järnvägsnätet ska vara tillgängligt på samma sätt som bilnätet. Det finns också önskemål om nya företeelsetyper bl.a. trafikflöden uppdelat på fordonsslag även på kommunala vägar, gatunummer/adresspunkter och dynamiska data som vägbyggen, olyckor och tjälskador.

- NVDB står inför en intressant utveckling, säger Anna Gabrielsson, chef för Trafikverkets Väg- och järnvägsdata, som förvaltar systemet. Nya användningsområden och användare tillkommer hela tiden, så som försäkringsbranschen och det hade vi inte kunnat förutspå tidigare. Nästa vecka ska vi i NVDB-rådet ha ett möte där vi bl. a ska diskutera NVDB:s roll i framtiden.

Trafikverket har dessutom fått i uppdrag att skapa ett liknande system för järnvägen, NJDB, mycket tack vara vinsterna med NVDB.