Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Projekt Automatisering av trafikregler är stoppat

Transportstyrelsen och Trafikverket har lagt ner omfattande resurser på att skapa en process där information om trafikregler hämtas från trafikföreskrifter och bearbetas till att bli användbara i den nationella vägdatabasen (NVDB). I bearbetningen ligger att knyta föreskrifterna till vägnätet i NVDB och att vid överlappande regler göra en tolkning av vilka regler som ska tillämpas var.

Målet har varit en helautomatiserad process men de tester som genomförts i projektet visar att omfattande insatser kommer att behövas för att den automatiserade processen ska ge trafikregeldata i NVDB med en acceptabel kvalitet. Därför stoppas nu projektet och två utredningsuppdrag initieras. Dessa är:

  • ”Framtida hantering av trafikregeldata”. Syftet med detta uppdrag är att klarlägga hur samhällets behov av trafikregeldata med hög kvalitet kan tillgodoses på ett effektivt sätt och vilka förändringar som behövs för det. Framtidens hantering av trafikregeldata behöver beakta dagens kundbehov men också ha en strategisk inriktning där man söker förutse de långsiktiga behoven. Målet med uppdraget är att utreda och implementera framtida organisation och arbetssätt för att hantera trafikregeldata. En del i det arbetet är en ny överenskommelse mellan Transportstyrelsen och Trafikverket samt att ha klarlagt eventuellt behov av regelutveckling för att göra indata från beslutsmyndigheter mer direkt användbart. Uppdraget leds av Transportstyrelsen.
  • ”Fortsatt manuell ajourhållning av trafikregeldata”. Syftet med uppdraget är att utifrån en beskrivning av nuläget för en manuellt hanterad ajourhållning - inklusive avvikelsehantering- av trafikregeldata till NVDB föreslå förändringar som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till att möta de behov som ställs på trafikregeldata i NVDB. Uppdragets mål är att föreslå förändringar i framtida organisation, rutiner, arbetssätt och bemanning för att manuellt ajourhålla och hantera avvikelser rörande trafikregeldata till NVDB i överensstämmelse med krav på och nyttjande av dessa data. Uppdraget leds av Trafikverket.

Nuvarande trafikregler i NVDB påverkas inte av detta beslut, utan det arbetet fortsätter enligt ordinarie rutiner för att tillgodose kundernas behov. 

Vid frågor kontakta Roland Tomth, projektledare för Automatisering av trafikregler, roland.tomth@trafikverket.se