Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Förändringar i NVDB-datakatalog maj 2018

I maj 2018 kommer Trafikverket att släppa en ny version av NVDB-datakatalog. Planer finns att släppa några nya dataprodukter samt genomföra justeringar av några befintliga. I dagsläget är inte alla detaljer på plats utan vi får återkomma med exakt hur det kommer att bli.

Följande nyheter är aktuella:

Nya dataprodukter

Gatutyp
Gatutyp är en ny dataprodukt som omfattar data om gator och andra kommunala och enskilda vägar, huvudsakligen vilken typ av gata det är fråga om, till exempel huvudgata, lokalgata o.s.v.

Den kommer att automatgenereras i en initial utgåva, och som sedan kan kompletteras och förbättras av kommunerna i form av vanliga leveranser till NVDB. Gatutyp kommer alltså vara en av övriga NVDB-produkter, och har samma tekniska lösning för uppdateringar som de övriga.

Körfält för fordon i linjetrafik
Det finns en lokal trafikföreskrift som går under benämningen "Körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.". De flesta trafikregler förutom P-föreskrifter finns sedan tidigare i NVDB, men denna om främst kollektivtrafik saknas. Totalt finns ca 1000 föreskrifter av detta slag i RDT. Under det gångna året har det framkommit ett behov av denna företeelsetyp i NVDB. Dels efterfrågas produkten av externa aktörer för olika trafikapplikationer, och dels kommer de vägsträckor som omfattas att ha en viktig betydelse i produkten Vägslag (SGP-behov) som är under utveckling.

Beslut tas på NVDB-rådet i februari om en ny dataprodukt ska driftsättas i maj eller inte.

Revidering av befintliga dataprodukter

Antal körfält
Det finns behov av att kunna relatera vissa data till ett specifikt körfält. Exempel på sådan data kan vara trafiksignaler, vägvisning, målad hastighetsbegränsning, variabla skyltar mm. Därför föreslås en utökning av befintlig dataprodukt.

Mekanismen för att koppla en körfältsbunden företeelse till rätt körfält bör bygga på att man kan uttrycka en körfältstillhörighet. Förutsättningen för att kunna tillämpa körfältstillhörighet är naturligtvis att körfältens numrering/benämning är fastlagd, känd och tillämpas på samma sätt av alla inblandade

Utökad databeskrivning avseende körfält enligt detta förslag införs endast för vägar med vägnummer, alltså i huvudsak för det statliga vägnätet.

GCM-vägtyp
Ett behov finns, särskilt uttryckt från Stockholms stad, att kunna dela upp typen "Cykelbana" i två olika typer:

  • Cykelbana
  • Cykelbana ej lämplig för gång

Uppdelningen i NVDB får göras helt manuellt av de väghållare som har intresse av att skilja på de två typerna. Det ska betonas att uppdelningen görs utifrån design/konstruktion och inte utifrån trafikregler. En produktutredning avseende eventuella konsekvenser ska göras innan detta definitivt bestäms.

Synpunkter och frågor kan ställas till Tomas Löfgren, Produktsamordnare för Vägdata på Trafikverket tomas.lofgren@trafikverket.se.