Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nyheter i datakatalogen

Den 15 maj släpps en ny version av NVDB-datakatalog och det pågår planering för att släppa ännu en ny version i september. Nedan redovisas vilka nyheter som kommer.

Nyheter i datakatalogen 15 maj:
Gatutyp (ny dataprodukt)
Gatutyp är en ny dataprodukt som omfattar data om gator och andra kommunala och enskilda vägar, huvudsakligen vilken typ av gata det är fråga om, till exempel huvudgata, lokalgata o.s.v. Det här är en dataprodukt som kommunerna kommer att ajourhålla.
Den kommer att automatgenereras i en initial utgåva (i slutet av augusti) och som sedan kan kompletteras och förbättras av kommunerna i form av vanliga leveranser till NVDB. Gatutyp kommer alltså vara en av övriga NVDB-produkter, och har samma tekniska lösning för uppdateringar som de övriga.

Antal körfält (reviderad dataprodukt)
Anger antalet körfält på vägnätet. Det finns behov av att kunna relatera vissa data till ett specifikt körfält. Exempel på sådan data kan vara trafiksignaler, vägvisning, målad hastighetsbegränsning, variabla skyltar mm. Nya attribut som införs är körfältssekvens och riktning.

GCM-vägtyp (reviderad dataprodukt)
Beskrivning av vägens funktion. Nytt värde (29 cykelbana ej lämplig för gång) läggs in i attributet GCM-typ.

Nyheter i datakatalogen i september:
Bärighet (reviderad dataprodukt)
Syftet är att visa vilken bärighetsklass som är upplåten på statliga och kommunala vägar och gator. Nytt värde införs för attributet Bärighetsklass.

Farthinder (reviderad dataprodukt)
Syftet med Farthinder är att ange en permanent fysisk åtgärd som påverkar biltrafikens hastighetsval i en korsning eller på en sträcka längs vägen. Nytt värde införs för attributet Typ.

Kollektivkörfält (ny dataprodukt)
Körfält, eller eventuellt hel körbana som är reserverad för fordon i linjetrafik, och eventuellt flera fordonsslag som anges i en lokal trafikföreskrift.

Synpunkter och frågor kan ställas till Tomas Löfgren, Produktsamordnare för Vägdata på Trafikverket tomas.lofgren@trafikverket.se