Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nya och förändrade dataprodukter november 2021

Den 2 november 2021 genomfördes följande förändringar i NVDBs datakatalog.

Vänligen notera att det dock är först under början av december som dessa förändringar blir synliga på NVDB på webb och tillgängliga för nedladdning på Lastkajen. Dataproduktspecifikationerna (DPS) finns tillgängliga från 2 november via https://www.trafikverket.se/dataproduktspecifikationer-vag/

 • GCM-vägtyp (reviderad dataprodukt)
  De gamla värdemängderna har avslutats och 16 st. ny nya värdemängder som är bättre anpassade mot vägmärkesförordningen har skaptas. Under november månad gäller ett ajourhållningsstopp av GCM-vägtyp då Trafikverket migrerar befintlig data till ny struktur.
 • Bärighet (reviderad dataprodukt)
  Ett nytt attribut Beteckning har skapats som möjliggör att ange STFS-beteckningen för respektive företeelse. Syftet är att göra det enkelt att kunna se det lagliga stödet till varför en viss sträcka exempelvis har BK2. Initialt kommer attributet Beteckning sakna data. 


Övriga förändringar

 • Trafik (reviderad dataprodukt)
  Nuvarande Trafik (årsmedeldygnstrafik för fordon) har utökas med 9 st. nya attribut. Dessa attribut beskriver trafikflödet uppdelat på dag, kväll och natt för fordonsklasserna lätta-, medeltunga-, samt tunga fordon och är framtagna för att passa bullerberäkningsmodellen Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU). Data för dessa attribut kommer initialt vara tomt men laddning planeras under jan 2022.


Nedan beskrivs de dataproduktspecifikationer (DPS) som har uppdaterats

 • DPS Förbud mot trafik
  Kapitel 8.2 uppdaterat med hantering av förbud mot infart
 • DPS Förbjuden färdriktning
  Kapitel 8.2 mått ändrat från 4 till 5 meter
 • DPS Rekommenderad väg för farligt gods
  Förtydligande om primär och sekundär väg i kap 4.1