Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Nytt IT-system för ajourhållning av NVDB

Arbetet att byta ut IT-systemet som Trafikverket använder för att ajourhålla NVDB fortsätter och har nu kommit så långt att det går in i så kallad projektgenomförandefas vilket är sista (men mest arbetskrävande) fasen i ett projekt och innebär övergripande att en IT-lösning ska tas fram, produktionssättas och överlämnas till förvaltning.

Projektet har analyserat flera möjliga IT-lösningar och ett system för ajourhållning har valts ut och avses att avropas. Projektet kommer även att utveckla ett antal funktioner, bland annat för att hämta och skicka data mellan extern part och Trafikverket, på ett likartat sätt som idag 

Även webbapplikationen "NVDB på webb" kommer att ses över och skrivas om med modernare teknik och anpassat till dagens hårdare säkerhetskrav.

Ökade säkerhetskrav gör att gränssnittet mot kommuner med egna system påverkas. Berörda systemleverantörer har fått en första information kring detta och en dialog kommer att föras löpande.

Frågor kring projektet ställs till projektledare krister.andersson@trafikverket.se