Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Månadens kommun - Stockholm - januari 2024

Bild_Bilgångcykel.png
Månadens kommun - Stockholm stad
 

NVDB är en viktig informationskälla för många användningsområden i Stockholm
I artikelserien ”Månadens kommun” berättar vi om en kommun och dess arbete med NVDB för att sprida kunskap och inspiration. I januari berättar vi om Stockholm stad.  

Stockholms stad använder NVDB som grundläggande vägnät och företeelser i den lokala vägdatabasen vilken har en rad olika användningsområden. Den används för planering, beräkningar, information och så vidare.

Anna Forsell, projektledare på Trafikkontoret med inriktning på innovationsprojekt där data har en central roll, berättar mer om arbetet med NVDB.

”Ett av våra viktigaste användningsområden är att vi vägnätsanknyter våra lokala trafikföreskrifter. Det skapar goda förutsättningar för att trafikregeldata ska bli maskinläsbar för användning i t.ex. navigationssystem, ISA-system och geofencingapplikationer. Detta öppnar upp möjligheten att förbättra både trafiksäkerheten och trafikflöden i vår stad”

Bild1.png

Anna berättar också om vikten att bidra till Trafikverkets resultatrapport, som sammanställs varje år, och belyser det senaste årets trafiksäkerhetsutveckling.

”Rapporten inkluderar olika indikatorer, och en av dem är säkra GCM-passager. I denna indikator kombineras data om farthinder, GCM-passager och hastighetsgränser från NVDB. Det är viktigt att vi som kommun arbetar kontinuerligt med datakvalitet. Det är avgörande för tillförlitligheten i analyserna och för låg datakvalitet kan ge en felaktig bild av trafiksäkerheten i Stockholm.”

imageh6i3.pngBild3.png

Vidare har Stockholms stad under en längre tid arbetat aktivt med att få fler att gå och cykla. Vi betraktar NVDB som en betydelsefull resurs för att stödja dessa insatser. Genom att digitalt representera gång- och cykelnätet i NVDB, och kombinera detta med andra dataset, kan vi genomföra olika typer av analyser för att skapa nya insikter och förbättra vårt arbete framöver.

 

imagedd4et.png