Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Utredning - dataleveranser till NVDB

Idag är det en stor variation på hur väl kommuner levererar data till NVDB och det finns också flera leveransalternativ att tillgå. En utredning genomfördes i höstas för att titta på hur kommunala dataleveranser till NVDB skulle kunna förbättras och förenklas.

 

Här nedan kommer en sammanfattning från utredningen och några av de förbättringsförslag som kommit fram. Vill man veta mer så går det bra att kontakta NVDB:s Indatastöd indatastod@trafikverket.se.

 

Dataleveranser till NVDB

Inledning

Under hösten 2023 genomförde Trafikverket en utredning för att undersöka hur kommunala dataleveranser till NVDB skulle kunna förbättras. 17 kommuner intervjuades utifrån geografisk spridning, befolkningsmängd och leveransalternativ. Utöver detta användes även generell information kring Sveriges kommuner för att analysera resultaten från intervjuerna. Målet var att ta fram förbättringsförslag som kan genomföras för att förenkla och förtydliga dataleveranser från kommuner till NVDB.

 

Likt intervjuerna med kommunerna genomfördes även intervjuer hos Trafikverket med ajourhållningsgruppen, indatastöd, och strategisk inriktning för NVDB. Syftet med dessa intervjuer var att förstå hur arbetet med inrapportering av data till NVDB går till, vilka resurser som är inblandade, och hur organisationen hos Trafikverket är organiserad kring NVDB.

 

Bakgrund

Förutsättningarna att leverera data till NVDB har förändrats sedan början av 00-talet. Alternativen för att leverera data till NVDB idag är via NVDB på webb, XML-system med manuell incheckning, eller XML-system med direkt incheckning. Trots denna utveckling upplever Trafikverket att engagemanget och kvalitén för den data som levereras till NVDB varierar. Även från kommunsidan har det kommit signaler om att det är svårt att leverera data till Trafikverket.

 

Sammanfattning

Resultaten från utredningen visar att det finns många kommuner som är duktiga på att ajourhålla sitt vägnät i NVDB. En faktor som bidrog till hög prioritet var i vilken utsträckning NVDB-data användes inom en kommun.

 

Dock upplever flera kommuner svårigheter med att rapportera in data till NVDB där en digital skuld av leveranser tillsammans med oerfarna dataleverantörer är en orsak till problemet. Andra orsaker som bidrog till låg prioritet var brist på resurser, få eller inga förändringar i det lokala nätet eller att man inte använder data i sin verksamhet.

 

Förbättringsförslag

Trafikverket håller nu på att sammanställa resultatet från utredningen och titta på vilka förbättringsförslag man ska genomföra. Det kan vara förbättringsförslag som genomförs under 2024, men även förslag som startar längre fram i tiden.

 

Här nedan beskrivs i korta drag de förbättringsförslag som kommit upp och som Trafikverket tittar vidare på:

 

NVDB på Webb

Här planeras en ny version av webbapplikationen under våren 2024 för att förbättra och förenkla leveranser. Här ingår bland annat att tydligare beskriva hur man ska registrera data både i textform och eventuellt med en instruktionsfilm.

 

XML-system med manuell incheckning

För att förbättra hämtning/leveranser mellan kommunens egna system och Trafikverket via standardiserade filer (XML), är ett förslag att dokumentera de vanligaste felen som uppstår vid leveranser och hur man hanterar dessa. Dessutom se över vilka kontroller som genomförs och undvika att ärenden behöver gå fram och tillbaka mellan kommun och Trafikverket innan det checkas in.

 

XML-system med direktincheckning

Det är möjligt att checka in data direkt till NVDB via de kommunala systemen, men det kräver lite mer av leverantören och förutsätter att man är en van leverantör. För att förbättra hämtning/leveranser mellan kommunens egna system och Trafikverket via standardiserade filer (XML), är ett förslag att dokumentera de vanligaste felen som uppstår vid leveranser och hur man hanterar dessa. Dessutom förbättra de kontroller som genomförs vid direktcheckning av en leverans.

 

Dokumentation

Förenkla och tillhandahåll steg för steg manualer som en hjälp för de som är nya dataleverantörer. Instruktionsfilm som visar grundläggande användning för inloggning, verktyg, och enklare leveranser är viktigt för att minska ”enkla” frågor till indatastöd.

 

Identifiera vanliga fel och frågor. Förebygg dessa genom att informera på seminarium och skapa instruktionsfilmer för hur du går till väga.

 

Skapa en chatt-robot som ett hjälpmedel för dataleverantörerna till de olika leveransalternativen.

 

Information

Trafikverket förmedlar information till kommunerna om NVDB på flera olika nivåer. För kommunala chefer och beslutsfattare har Trafikverket möten på regional nivå medan Indatastöd anordnar webbinarier ett par gånger om året för kommunerna.

 

- Nå ut med rätt information på respektive plattform. Till exempel bedöms det vara viktigt att presentera hur NVDB-data kan användas inom kommunen för kommunala chefer och beslutsfattare eftersom de har mandat att initiera projekt med ökad användning av NVDB-data.

 

- Förmedla hur Trafikverket och övriga parter använder NVDB-data för att inspirera kommunerna.

 

- Vilka kommuner har en stor mängd löpande leveranser och vice versa. Genom att analysera och förstå var de stora datamängderna kommer ifrån möjliggörs bra underlag för vilka kommuntyper som är lämpliga för XML-system med manuell eller direktincheckning.

 

- Inspirera kommuner med dataskulder till NVDB genom att förmedla hur andra kommuner har arbetat med att förbättra sina leveranser och användning av NVDB-data.