Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Leverera data (vägnät och företeelser)

Leverans av statligt vägnät
Trafikverkets investering- och underhållsverksamhets leveranser hanteras på ett specifikt sätt, hantering och de krav som finns hittas på särskild sida på trafikverket.se
Detta ska ske enligt kravdokument TDOK 2019:0210 Data om anläggningen – Data och dokumentation till förvaltande system – Väg.

Leverans av kommunalt och enskilt vägnät
För externa leverantörer (kommuner, Lantmäteriet, Skogsnäringen, etc.) gäller nedanstående.

När ska leverans ske?
Dataleverans från externa leverantörer ska ske snarast möjligt efter öppnande för trafik, där definitionen på öppnat för trafik är:

  • för arbete där ny- eller ombyggnad av vägsträckning utförts innebär öppnat för trafik den tidpunkt när fordon kan påbörja trafikering av ett vägavsnitt. Med ”påbörja trafikering” avses då trafik kan köra på vägen oavsett hastighet och eventuella efterbearbetningar.
  • för arbete där trafik aldrig helt stängts av innebär öppnat för trafik-tidpunkt när en anläggning börjar användas i avsedd funktion.

Dataleverans får gärna ske innan vägen öppnats för trafik, dock inte tidigare än 3 månader innan.
Leverans av data rörande beslut av olika slag, tex ändrat gatunamn, ska ske snarast efter att beslut tagits.

Vad ska levereras?
Nedanstående visar vad som är heltäckande i NVDB och ska levereras på alla länkar utan glapp. Utöver dessa ska övriga företeelser levereras vid förekomst utifrån de kvalitetskrav som finns i dataproduktspecifikationerna.

Levereradata.png

Företeelser som baseras på trafikföreskrifter ska inte rapporteras till NVDB. Dessa hämtas och uppdateras av Trafikverket från STFS när publicering skett där.

Hur ska det levereras?
Leverans till NVDB ska ske via:

  • NVDB på karta
    eller
  • Synkroniserat system för leverans av data till NVDB (xml-filer)

I undantagsfall kan underlag skickas till nvdb-leverans@trafikverket.se

Kommuner som använder synkroniserat system för leverans av data till NVDB via XML-filer ska alltid leverera via sitt system. Avsteg från detta kan ske efter överenskommelse med Trafikverket. Hanteringstiden av leveranser kan i dessa fall bli annorlunda (se Hantering av dataleveranser till NVDB).

För mer detaljerad information och leveransmallar, se våra specifikationer för leverans till NVDB som ni hittar här.

Direktincheckning av leveranser i XML-format
Det finns möjlighet till en funktion med direktincheckning av dataleveranser i XML-format enligt standarderna SS 63 70 04, SS 63 70 06 och SS 63 70 07. Kommuner med synkroniserade system för leverans till NVDB är välkomna att anmäla intresse för denna möjlighet till indatastod@trafikverket.se.

För att en kommun ska ha möjlighet att göra leveranser med direktincheckning måste ett antal krav vara uppfyllda. Ett krav är att kommunen uppfyller de kriterier som Trafikverket har satt upp avseende förberedelser och datakvalitet. Trafikverkets NVDB-verksamhet går tillsammans med kommunen igenom genomförandeprocessen för direktincheckning om/när det blir aktuellt.

Har ni frågor om dataleveranser till NVDB, kontakta indatastod@trafikverket.se