Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Verksamheten

NVDB-verksamhetens uppgift är att förse samhället med grundläggande data om det svenska vägnätet. En annan viktig uppgift är att främja en bred och omfattande användning av aktuella och kvalitetssäkrade vägdata. NVDB drivs i offentlig regi i samverkan med näringslivet, med en kombination av marknadsmässiga och offentliga lösningar. Vår gemensamma vision är:
"Alltid aktuella data på väg"

Verksamheten omfattar framför allt följande moment:

  • Samla in och ajourhålla - NVDB-verksamheten ska i samverkan med Trafikverket, Sveriges kommuner och regioner, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet samla in och ajourhålla data från olika dataleverantörer.
  • Sammanställa - NVDB-verksamheten ska sammanställa, kvalitetsdeklarera och lagra insamlade data.
  • Tillhandahålla - NVDB-verksamheten ska tillgodose behovet av grundläggande data om vägar. Offentliga och kommersiella aktörer ska alla ha möjlighet att använda grundläggande vägdata för sina ändamål, på lika villkor.


Sedan 2014 finns ett inriktningsdokument framtaget som ska fungera som ett underlag för hur NVDB ska utvecklas, hur data ska tillhandahållas och hur NVDB-rådet ska samverka under kommande femårsperiod. Inriktningen ses över årligen för att fånga upp nya behov och större förändringar. I den nya versionen försöker vi skapa en strategisk långsiktig syn på hur NVDB ska utvecklas under perioden 2020–2024.

Inriktning för NVDB 2020-2024
Inriktningsdokument för utveckling av och samverkan kring NVDB 2020-2024