Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda NVDB's webbplats godkänner du detta.

Ansvarsfördelning NVDB

NVDB är ett regeringsuppdrag där Trafikverket tillsammans med Sveriges kommuner, Lantmäteriet, skogsnäringen och Transportstyrelsen (samverkansparterna) byggt upp och ajourhåller bil-, cykel- och gångvägnätet i Sverige. Ledordet är att så långt det är möjligt samla in och producera vägdata hos parterna. Principen är att samverkansparterna som också är dataleverantörer till NVDB samlar in och levererar data till NVDB-databasen. Dataleverantörerna ansvarar för kvalitet och riktighet av data i databasen. NVDB-verksamheten på Trafikverket har till uppgift att lagra, kvalitetskontrollera och tillhandahålla data vidare till konsumenter.

Hur fungerar det?

Hela NVDB-konceptet är uppbyggt på samverkans principer där ett flertal aktörer samsas om att producera, ajourhålla och kvalitetssäkra vägdata.

I NVDB finns hela landets vägnät samt ett antal viktiga egenskaper (dataprodukter) samlat av de slag som redovisas i specifikationer. Egenskaper om vägnätet ska finnas i NVDB endast om de motsvaras av ett kontinuerligt och beständigt behov och har en frekvent användning. För att det här ska fungera är det viktigt att alla steg i kedjan säkerställs så att informationen kan komma ut till användning, från att en dataleverantör samlar in data till att man lägger in den i databasen och vidare till konsumenter.

Som dataleverantör ansvarar man för att leverera vägdata till NVDB då en väg byggs/förändras eller avslutas. Viktigt att den uppfyller gällande specifikationer inom överenskommet ansvarsområde. Man har även ett löpande ansvar att rätta upp eventuella brister.

NVDB-verksamheten på Trafikverket kan delas in i fyra delar; indatastöd, produktion, kvalitet och tillhandahållande:

  • Indatastöd har till uppgift att informera och ge dataleverantörer stöd så att man har förutsättningar att leverera vägdata.
  • Produktion på Trafikverket har till uppgift att ge stöd så att indataleveranser sker med rätt struktur, när man tar emot leveranser och checkar in i databasen säkerställer man via kontroller att strukturen är rätt och att data går att koppla ihop med övriga vägdata enligt gällande specifikationer.
  • Kvalitetsgruppen har till uppgift att kontrollera vägdata i databasen och tillsammans med Indatastöd/dataleverantörer kvalitetshöja vägdata där det finns behov. Vissa delar kan uppdateras direkt av Trafikverket.
  • Vägdata tillhandahålls till konsumenter och ska kunna kombineras med andra datamängder. Konsumenterna ska enkelt kunna ta reda på vilka vägdata som finns, vilken kvalitet vägdata har och vad vägdata står för. Att göra vägdata känd och lättillgänglig ingår i arbetet med att tillhandahålla NVDB-data.